Telefoon +49 2571 997 980 E-mail info@greiwing.com Hulpdienst +49 2571 997 982 47

gegevensbescherming

Privacybeleid

Wij verheugen ons over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de bedrijfsleiding van Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG. Het gebruik van de internetpagina's van de Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking bestaat, zullen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die gelden voor de Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG de in dit land geldende voorschriften voor gegevensbescherming. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring over hun rechten geïnformeerd.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Greiwing Truck 6 Trailer GmbH & Co. KG talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Desondanks kan de overdracht van gegevens via internet altijd onderhevig zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG is gebaseerd op de termen die door het Europees Parlement en de Raad worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen:

(a) persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

(b) betrokkene

Betrokkene betekent elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

(d) beperking van de verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of kunnen de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden vastgesteld.

(h) Verwerkers

Verwerker betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

i) Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) Derde

Onder "derde" wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige, bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:

Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG

Mergenthalerstr. 2

48268 Greven

Duitsland

Tel.: 0257199798-0

E-mail: info@greiwing.com

Website: www.greiwing.com

3. koekjes

De internetpagina's van Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kan de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

4. verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie bij elke oproep van de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze website oproept (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Greiwing Truck and Trailer GmbH & Co. KG geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de langdurige bruikbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en de techniek van onze website te waarborgen, en (4) om in het geval van een cyberaanval de wetshandhavingsautoriteiten de voor vervolging noodzakelijke informatie te verstrekken. Daarom analyseert de Rudolf Greiwing anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds, en anderzijds, met het doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen, zodat we uiteindelijk kunnen zorgen voor een optimaal beschermingsniveau voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van de persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. hoe u contact met ons kunt opnemen via de website

De website van Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG bevat wettelijke voorschriften die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maken, evenals een directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Als een betrokkene contact opneemt met de controller via e-mail of via een contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn verzonden automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6. routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke zal persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer dit wordt bepaald door de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Bovendien heeft de betrokkene op grond van de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:

- de doeleinden van de verwerking
- de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
- de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
- indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die periode te bepalen
- het bestaan van een recht om de hen betreffende persoonsgegevens te rectificeren of te wissen of om beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
- het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
- indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, op grond van artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
- Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang tot de vraag of de persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Als een betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op correctie

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om onnauwkeurige persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, onverwijld te laten rectificeren. Bovendien heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.
De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking. 2(a) van de GDPR en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 van de GDPR. 2 DS-GVO.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden verleend op grond van artikel 8, lid 1, DS-GVO.
Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene het wissen van de door Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonlijke gegevens door Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf overeenkomstig artikel 17, lid 1 van de wet op de gegevensbescherming verplicht is de persoonsgegevens te wissen, zal Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG passende maatregelen treffen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene deze andere verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht alle links naar de persoonsgegevens of naar kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van de Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG zal in individuele gevallen de noodzakelijke dingen regelen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO) en het is nog niet duidelijk of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen door de Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG opgeslagen persoonsgegevens wenst te beperken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht de hem betreffende persoonsgegevens die de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. De betrokkene heeft ook het recht om dergelijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder tegenwerking van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR, het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks worden overgedragen van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Rudolf Greiwing.

g) Recht van bezwaar

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese richtlijn en verordening toegekende recht om te allen tijde op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien de Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zal de Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door de Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (DS-GVO), tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG of een andere medewerker contact opnemen. De betrokkene is ook vrij om zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) wordt toegestaan door EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een betrokkene door de verantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit te betwisten.

Als de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

Elke persoon die te maken krijgt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

8. rechtsgrondslag van de verwerking

Artikel 6 I lit. a DS-GVO dient als rechtsgrondslag voor ons bedrijf voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het leveren van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker op ons terrein gewond raakt en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO. Tot slot zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47, zin 2 van de GDPR).

9. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

10. Duur van de opslag van de persoonsgegevens.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren of initiëren van het contract.

11. wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een contract nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

12. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van de gegevensbeschermingsverklaring van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming Ingolstadt, in samenwerking met de IT-advocaat en gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.

13. YouTube

We hebben YouTube-componenten geïntegreerd in deze website. YouTube is een videoportaal op internet waarop uitgevers van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk en daarom zijn complete film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt, toegankelijk via het internetportaal.
De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Telkens wanneer op een van de afzonderlijke pagina's van deze door de voor ons geëxploiteerde website een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende YouTube-component automatisch ertoe gebracht een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.
Wanneer de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt opgeroepen. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene toegewezen.
YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene bij YouTube is ingelogd en tegelijkertijd onze website oproept; dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij onze website bezoekt.
De gegevensbeschermingsbepalingen die door YouTube zijn gepubliceerd en die kunnen worden geopend op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

14 Nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.
Om ervoor te zorgen dat de nieuwsbrief op een consensuele manier wordt verzonden, maken we gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Hierbij staat de potentiële ontvanger toe dat hij/zij wordt toegevoegd aan een distributielijst. Vervolgens krijgt de gebruiker de mogelijkheid om de registratie op een wettelijk veilige manier te bevestigen door middel van een bevestigingsmail. Alleen als de bevestiging plaatsvindt, wordt het adres actief opgenomen in de distributielijst.
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het toesturen van de gevraagde informatie en aanbiedingen.
Newsletter2Go wordt gebruikt als nieuwsbriefsoftware. Uw gegevens worden doorgegeven aan Newsletter2Go GmbH. Het is Newsletter2Go verboden uw gegevens te verkopen of te gebruiken voor andere doeleinden dan het verzenden van nieuwsbrieven. Newsletter2Go is een Duitse, gecertificeerde aanbieder, die werd geselecteerd in overeenstemming met de eisen van de Duitse verordening inzake gegevensbescherming en de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming.
Meer informatie vindt u hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/
U kunt uw toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe" link in de nieuwsbrief.
De maatregelen voor gegevensbescherming zijn altijd onderhevig aan technische updates, om deze reden vragen wij u om uzelf regelmatig te informeren over onze maatregelen voor gegevensbescherming door onze verklaring inzake gegevensbescherming te raadplegen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze website maakt gebruik van cookies en inhoud van derden. Om de website gebruiksvriendelijk te maken en optimaal gebruik te kunnen maken van het aanbod, vragen wij u toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies en inhoud van derden. Selecteer uw toestemming voor cookies. Ga voor meer informatie naar onze pagina"Privacybeleid".

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen we cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze site maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derden die op onze pagina's verschijnen.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Geef uw toestemmings-ID en de datum wanneer u contact met ons opneemt over uw toestemming.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.greiwing.com